Kihirdetett vészhelyzethez kapcsolódó hatósági eljárás változás

Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Közlöny 2020. évi 104. számában kihirdetésre került a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján a jegyző hatósági engedélyező hatáskörébe tartozó tevékenység végzése engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén ellenőrzött bejelentéssel folytatható 2020. május 18.napjától kezdődően a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt.

Az ellenőrzött bejelentést kell alkalmazni:

–  kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásra,

–  minden olyan hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló határozattal záruló eljárásra, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.

A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az 1. mellékletben meghatározott ügyekre:

1. Anyakönyvi engedélyezés
2. Határrendészeti engedélyezések
3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése
5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
6. Vezetékjog engedélyezés
7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek,valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
10. Földügyi és földforgalmi eljárások
11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
18. Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások

b) azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,

c) az Ákr. 8.§ (1) bekezdése szerinti eljárásokra

ca) a szabálysértési eljárásra,
cb) a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra,
cc) az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra,
cd) a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárásra,
ce) a versenyfelügyeleti eljárásra, és
cf) a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (5)-(9) bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő hatósági eljárásokra

d) azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,

e) a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és

f ) azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.


Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.

Az engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az ellenőrzött bejelentés az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános

célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján nyújtható be a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének.

E-mail cím: bejelentes[kukac]sirok.hu

Hivatali kapu KORJSIROK KRID száma: 400173956

Elektronikus űrlap: E-önkormányzat portálon keresztül: https://ohp-20.asp.lgov.hu

Ha jogszabály a hatósági kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

Az ellenőrzött bejelentésekhez csatolni szükséges a hatósági eljárásban előírt mellékleteket.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni.

                                                                                               Vígh Lászlóné
                                                                                                    jegyző