Önkormányzati választás 2019: tájékoztató a szavazásról

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja:
2019. október 13.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 07-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta 2019. augusztus 23-ig. (Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)115. § (1) bek.)

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 07-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bek.)

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 • a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat, amennyiben 2019. június 26-án érvényes tartózkodási hellyel rendelkezett és annak érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart ( Ve. 307/A§ (1) bek.)
 • a választópolgár bármely választókerületben választható,
 • nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

 • Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek bejelentett és érvényes tartózkodási helye 2019. június 26-án már fennállt és érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart     (Ve. 307/A§ (1) bek.)
 • Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonására levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 2019. október 9-én 16:00 óráig, elektronikus azonosítást követően (ügyfélkapun keresztül) 2019. október 11-én 16:00 óráig van lehetőség. 
 • A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
 • A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha – legkésőbb 2019. október 11-én a tartózkodási helyét megszüntette.

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be:

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül, de elektronikus úton ( www.valasztas.hu) legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) elektronikus úton 2019. október 11-én 16:00 óráig
 • 2019. október 11-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) elektronikus úton 2019. október 13-án 12:00 óráig
 • 2019. október 13-án a szavazás napján legkésőbb 12:00 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel lehet benyújtani.

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:

 • csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
 • az elfogadott átjelentkezési kérelem alapján a választópolgár tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül felvételre. (Átjelentkezők számára nincs kijelölt szavazókör)
 • mozgóurna kérelem lakóhelyre, – átjelentkezést igénylő – tartózkodási helyre, illetve a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti szavazókör területéhez tartozó címre igényelhető. (Egészségügyi intézményben történő szavazásra nincs lehetőség),

Szavazókörök: a településen3 általános szavazókör került kialakításra, a korábbi gyakorlattól eltérően nincs külön nemzetiségi szavazókör, a nemzetiséghez tartozó szavazópolgár az általános, lakcíme szerinti szavazókörben szavaz az a helyi önkormányzati képviselő –és polgármester jelöltekre, valamint külön szavazólapot (zöld színű) kap a nemzetiségi szavazáshoz.  Az általános szavazókörök területi beosztása az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásához képest nem változott.

Delegálás a választási bizottságokba:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 28. §-a alapján a Helyi Választási Bizottság további egy-egy tagját, a szavazatszámláló bizottság további két-két tagját a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, valamint a független jelölt bízhatja meg.

A Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottságok megbízott tagját legkésőbb 2019. október 04-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottság elnökénél, valamint a Helyi Választási Irodában.

Nyomtatványok elérhetőek: a www.valasztas.hu honlapon Jelölteknek/Nyomtatványok a választási eljárásban/Helyi önkormányzati választások/Egyéb nyomtatványok/Megbízás szavazatszámláló bizottság tagjának.rtf.

Jelölteknek:

– A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2014. október 13-án 19.00 óráig tart,

– 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható, 2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

– Azon jelöltek, jelölőszervezetek akik adatszolgáltatást igényeltek (szavazóköri névjegyzék) kötelesek legkésőbb 2019.október 16-án 16.00 óráig az adatok megsemmisítéséről szóló jegyzőkönyvet átadni a HVI vezetőjének.

A szavazás menete az önkormányzati választáson

2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet szavazni a szavazóhelyiségben.

A szavazás előtt a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját.

A személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:

– a magyar hatóság vagy más uniós tagállam által kibocsátott személyazonosító igazolvány;

– a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány;

– a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély;

– a magyar hatóság vagy más uniós tagállam által kiállított útlevél;

– a magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél.

A lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:

– lakcímkártya;

– lakcím bejelentéséről szóló átvételi elismervény;

– régi típusú (könyv alakú) személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

A személyi azonosító igazolására alkalmas dokumentumok:

– lakcímkártya;

– hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről.

A személyazonosság és a lakcím azonosítása után a választópolgár átveszi a lebélyegzett szavazólapokat és aláírja a névjegyzéket, majd – saját döntése szerint – a szavazófülke használatával szavaz.

Szavazás a polgármesterjelöltre:

Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet, a jelölt neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal (x vagy +).

Szavazás a képviselőjelöltre:

Érvényesen szavazni Bükkszéken, Szajlán és Terpesen legfeljebb négy jelöltre lehet, a jelöltek neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal (x vagy +).
(Érvényesen lehet szavazni ennél kevesebb jelöltre is.)

Szavazás a nemzetiségi képviselőjelöltre (külön megkülönböztetett zöld szavazó lapon):

Érvényesen szavazni legfeljebb három jelöltre lehet, a jelöltek neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal (x vagy +), és figyelem! a zöld borítékot lezárva kell az urnába dobni, mert csak a zárt borítékban leadott szavazat minősül érvényesneka nemzetiségi szavazáson.

Szavazás a megyei közgyűlés tagjaira:

Érvényesen szavazni csak egy listára lehet, a lista felett lévő körben elhelyezett egymást metsző két vonallal

(x vagy +).

A szavazás után a választópolgár borítékba helyezi a szavazólapokat és bedobja a kihelyezett urnába. A választópolgár a szavazókörben kizárólag a szavazás idejéig tartózkodhat.

Nyomtatványok elérhetőek: a www.valasztas.hu honlapon Választópolgároknak/ Ügyintézés/ Kérelmek

                                                                                               Helyi Választási Iroda