Intézményvezetöi pályázat

Bükkszék Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre szól: 2015.08.15.-2020.08.14.

A munkavégzés helye: 3335 Bükkszék, József Attila utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményvezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben leírtaknak való megfelelés
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,
 • legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2015. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 18.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, illetve személyesen Bükkszék Községi Önkormányzat Zagyva Ferencné polgármesternek címezve, 3335 Bükkszék, Dobó I. út 1. címre. A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését (Óvodavezető) és az azonosító számot (………………………)

Érdeklődni: személyesen Zagyva Ferencné polgármesternél 3335. Bükkszék, Dobó I. út 1. szám alatt, vagy a 36/361-013-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.kozigallas.gov.hu
Bükkszék Község honlapja
Oktatási és Kulturális Közlöny